100% clean supplements, ontwikkeld door Joep Rovers

Gratis verzending vanaf € 125,-

Voor 23:30 uur besteld, morgen in huis (m.u.v. zondag)

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden kennen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • In Motion Supplements: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde “In Motion Supplements B.V.“ gevestigd te Rosmalen (5248 NT) aan de Berlicumseweg 8h;
 • Consument: u, als degene die een overeenkomst aangaat met In Motion Supplements/ de wederpartij van In Motion Supplements;
 • Partij(en): In Motion Supplements en Consument tezamen, ieder afzonderlijk tevens een “Partij”.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en iedere overige rechtsverhouding tussen In Motion Supplements en Consument.
 2. Wijzigingen op de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend mocht zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk gelijk is aan de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst​

 1. Alle door In Motion Supplements uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven (in welke vorm dan ook) zijn steeds vrijblijvend en kunnen te allen tijde door In Motion Supplements worden herroepen.
 2. De overeenkomst tussen In Motion Supplements en Consument komt tot stand, zodra In Motion Supplements een bestelling van Consument heeft ontvangen en deze heeft bevestigd door middel van een bestelbevestiging.
 3. Bestellingen c.q. orders van Consument worden door In Motion Supplements enkel in behandeling genomen indien het verschuldigde bedrag is betaald en juiste en volledige gegevens bij de bestelling worden vermeld. In Motion Supplements is gerechtigd om onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke aangeleverde bestellingen te weigeren (in welk geval geen overeenkomst tot stand komt). In Motion Supplements is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Consument onjuiste, onduidelijke en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of de gegevens niet tijdig zijn verstrekt.
 4. Het gebruik en eventueel misbruik van de inloggegevens van Concument, komt voor eigen rekening en risico van Consument. In Motions Supplements mag ervan uitgaan dat handelingen op de website verricht na registratie en invoering van de inlog- en/of registratie gegevens, verricht zijn c.q. worden door Consument.
 5. Indien Consument een bestelling wijzigt en In Motion Supplements stemt met deze wijziging in, dan is In Motion Supplements gerechtigd alle (extra) kosten vanwege de wijziging in rekening te brengen bij Consument, daaronder begrepen de kosten die al zijn gemaakt in verband met de uitvoering van de oorspronkelijke bestelling.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen van In Motion Supplements zijn exclusief BTW en/of enige andere heffing of belasting, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Alle prijzen van In Motion Supplements zijn exclusief kosten voor vervoer/verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Betaling door Consument dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling, zonder een beroep op korting en/of verrekening via bankoverschrijving of betaalsystemen zoals iDEAL, PayPal of via creditcard. Goederen worden niet geleverd voordat de betaling daarvan is ontvangen door In Motion Supplements.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Consument kan de koopovereenkomst kosteloos ontbinden tot veertien dagen na ontvangst van de bestelde goederen (de “Bedenktijd”). Een ontbindingsverzoek kan worden ingediend per e-mail op: info@motionsupps.nl. Consument zal hiervan een ontvangstbevestiging ontvangen.
 2. Consument dient de goederen waarvoor hij het herroepingsrecht tijdig inroept, binnen veertien dagen na inroeping op eigen kosten te retourneren aan In Motion Supplements.
 3. Indien de goederen beschadigd en/of gebruikt zijn, dan wel niet in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd dan is in Motions Supplements niet verplicht het volledige bedrag te retourneren aan Consument.

Artikel 6 – Verpakking en verzending

 1. In Motion Supplements zal de goederen behoorlijk verpakken, zodat de goederen bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De goederen zullen door In Motion Supplements ter bezorging worden verzonden naar de door Consument aangewezen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Tenzij ander is overeengekomen, is In Motion Supplements gerechtigd om de wijze van verzending (transportbedrijf, verpakking, etc,) geheel naar eigen inzicht te bepalen.
 3. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van Consument.
 4. Aangegeven leveringstermijn zijn slechts indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Conformiteit goederen

 1. In Motion Supplements staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de geleverde goederen, voor zover sprake is van normaal gebruik van de geleverde goederen. Onder normaal gebruik wordt verstaan: gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
 2. De garantie zoals opgenomen in artikel 7.1 geldt niet indien:
  1. de Consument de geleverde goederen zelf heeft bewerkt of door derden laten bewerken;
  2. de Consument de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de gebruiksaanwijzing heeft behandeld of gebruikt.
 3. De door In Motion Supplements verkochte goederen zijn getest en In Motion Supplement bezit in dit kader over een 100%-Clean Label.
 4. In Motions Supplements is richting Consument nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bewerking van de goederen, blootstelling aan abnormale omstandigheden van de goederen, onzorgvuldige behandeling en/of behoud van de goederen en/of gebruik van de goederen in strijd met de handleiding.

Artikel 8 – Onderzoeks- en klachtplicht

 1. Consument is verplicht de goederen binnen 24 uur na levering op eventuele tekortkomingen, gebreken en/of beschadigingen te controleren. Consument dient zichtbare gebreken binnen 48 uur na levering en niet-zichtbare gebreken binnen 48 uur na het ontdekken daarvan schriftelijk te melden bij In Motion Supplements. Meldingen kunnen worden gedaan aan: info@motionsupps.nl. Na het verstrijken van de voornoemde termijn(en) kan Consument geen beroep meer doen op een gebrek in de geleverde goederen.
 2. Indien de klacht van Consument naar het oordeel van In Motion Supplements gegrond wordt geacht, dan zal In Motion Supplements, zonder tot verdere vergoeding van schade gehouden te zijn, naar keuze van Consument: de geleverde goederen (althans het gebrekkige deel) herstellen of vervangen. Indien herstel/vervanging niet mogelijk is, dan kan Consument de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden en zal In Motion Supplements (een deel van) het factuurbedrag terugbetalen.
 3. Indien (een deel van) de overeenkomst wordt ontbonden in lijn met artikel 8.2, dan dient Consument de betreffende goederen binnen veertien (14) dagen vanaf het moment van ontbinding terug te zenden aan In Motion Supplements. Terugzending dient in de originele verpakking of een andere vergelijkbare/geschikte verpakking te geschieden. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van In Motion Supplements.
 4. Eventuele schade aan de goederen in de periode tussen levering aan Consument en (terug)ontvangst door In Motion Supplements komt voor rekening van Consument. In Motion Supplements is gerechtigd om eventuele schade ontstaan gedurende voornoemde periode te verrekenen met enige vordering van Consument.

Artikel 9 – Eigendoms- en risico overgan

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zal de eigendom van en het risico voor de goederen op Consument overgaan op het moment van ontvangst van de goederen door Consument.

Artikel 10 – Overmacht​

 1. Een aangegeven leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende waarin In Motion Supplements door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van In Motion Supplements wordt verstaan, naast wat daar in de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop In Motion Supplements geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor In Motion Supplements verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst (of aan de voorbereiding daarvan) te voldoen, zoals (bijvoorbeeld) ten gevolge van oorlog, terrorisme, bedrijfsstoringen, een pandemie of epidemie, (werk)stakingen, brand, waterschade, overstroming, internetstoring, storing in (software) systemen, defecten aan machines, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, storing in de levering van energie, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, alles zowel in het bedrijf van In Motion Supplements als bij derden die door In Motion Supplements worden ingeschakeld (bijvoorbeeld voor benodigde materialen of grondstoffen, opslag of transport) en ook door alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van In Motion Supplements ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, is Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien door overmacht de nakoming van de overeenkomst door In Motion Supplements praktisch onmogelijk is, dan is iedere Partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, dan is Consument gehouden om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de In Motion Supplements is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van In Motions Supplements beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende bestelling waaruit de schade voortvloeit.
 2. De aansprakelijkheid van In Motion Supplements is beperkt tot het verrichten van kosteloos herstel van een gebrekkig goed tot vervanging van het goed, naar keuze van Consument, indien en voor zover de schade van Consument betrekking heeft op een gebrekkig of verkeerd aantal geleverde goederen.
 3. Schade die Consument leidt als gevolg van het gebruik van de goederen kan enkel worden verhaald op In Motion Supplements indien Consument kan aantonen dat a) de goederen zijn gebruikt in lijn met de gebruiksaanwijzing, en b) de goederen op een juiste manier zijn bewaard, en c) de goederen niet zijn bewerkt en d) de geleden schade het directe gevolg is van het gebruik van enkel de geleverde goederen.
 4. In Motion Supplements is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van Consument, zoals het niet voldoende verpakken, niet correct bewaren en/of niet voldoende beschermen van de goederen, alsmede het niet gebruiken van de goederen in lijn met de gebruikshandleiding.
 5. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van In Motion Supplements, is haar aansprakelijkheid niet beperkt.

Artikel 12 – Gebruiksaanwijzing

 1. Het is van essentieel belang dat Consument de goederen gebruikt volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing behorend bij het betreffende product.
 2. In Motion Supplements is onder geen omstandigheid aansprakelijk voor schade dat het gevolg is van het feit dat Consument een fout maakt bij het gebruik van de goederen, zoals het niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken van de goederen.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op handels-/merknamen, logo’s, domeinnamen en overige zaken die worden gebruikt ten behoeve van en tijdens de uitvoering van de overeenkomst behoren in eigendom toe aan In Motion Supplements. Consument is niet gerechtigd de handels-/merknamen, logo’s, domeinnamen en/of andere zaken te gebruiken, kopiëren of vereenvoudigen, tenzij In Motion Supplements hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 14 – Beëindiging en opschorting

 1. In Motion Supplements is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of (naar keuze van In Motion Supplements) haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten ingeval:
  1. van (een aanvraag tot) faillissement van Consument;
  2. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op Consument van toepassing wordt;
  3. beslag wordt gelegd op de bezittingen van Consument of Consument anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  4. Consument zich bezighoudt met spam of phishing of enig ander obsceen of immoreel doel, als ook indien Klant de goederen van In Motion Supplements gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, dan wel wet- en/of regelgeving overtreedt;
  5. Consument IE-rechten schendt van In Motions Supplements;
  6. Consument de goede naam van In Motions Supplements schaadt, naar het oordeel van In Motions Supplements;
  7. Consument in verzuim is in de nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden).
  8. Consument overlijdt.
 2. Ingeval van opzeggen op grond van dit artikel is Consument is aansprakelijk voor de door In Motion Supplements geleden schade, onder meer, maar niet uitsluitend, bestaande uit een redelijke vergoeding voor door In Motion Supplements geleden verlies of gederfde winst. Reeds door Consument In Motion Supplements betaalde bedragen uit hoofde van de overeenkomsten hoeven in geval van opzegging op grond van dit artikel niet door In Motions Supplements terugbetaald te worden.

​​​​Artikel 15 – Recensies

 1. Consument kan een recensie achterlaten. In Motion Supplements heeft het recht slechts een selectie van door consumenten gemaakte recensies te plaatsen op haar website. Bij het selecteren van recensies kan In Motion Supplements onder meer rekening houden met algemene fatsoensnormen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van In Motion Supplements.
 2. Consument erkent en accepteert dat de recencies die zichtbaar zijn op de website van In Motion Supplements mogelijk geen volledig beeld geven van alle recensies die zijn gemaakt. Aan de recensies kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Consument gaat bij het sluiten van de overeenkomst/plaatsen van de bestelling akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door In Motion Supplements in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en/of andere verwerkingen zoals beschreven in de Privacy Policy. De Privacy Policy is hier te vinden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen In Motion Supplements en Consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is op de overeenkomsten niet van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen In Motion Supplements en Consument zullen uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de bevoegde rechter uit het arrondissement van de woonplaats van Consument.

Artikel 18 – Identiteit van de verkoper

In Motion Supplements B.V.
Berlicumseweg 8h
5248 NT Rosmalen

Telefoon: 06 45 42 73 17
E-mailadres: info@motionsupps.nl

KvK-nummer: 91615216
BTW-identificatienummer: NL865712992B01