100% clean supplements, ontwikkeld door Joep Rovers

Gratis verzending vanaf € 125,-

Voor 23:30 uur besteld, morgen in huis (m.u.v. zondag)

Privacybeleid

Inleiding

In deze Privacy Policy leggen wij (In Motion Supplements) uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. In Motion Supplements stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten. In Motion Supplements verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en In Motion Supplements of wanneer In Motion Supplements voor de verwerking een gerechtvaardigd belang heeft op grond van de wet.

De verwerking van persoonsgegevens door In Motion Supplements is beperkt tot een absoluut minimum. In Motion Supplements zal uw persoonsgegevens nooit uit eigen beweging verstrekken aan derden, behoudens de gevallen die zijn beschreven in deze Privacy Policy.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze Privacy Policy? Of wilt u weten welke persoonsgegevens In Motion Supplements van u heeft, of wilt u deze laten verwijderen of overdragen? Stuurt u dan uw verzoek naar: info@motionsupps.nl.

Definities

In deze Privacy Policy hebben de hieronder opgenomen termen de daaraan gegeven betekenis:

 • In Motion Supplements: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Motion Supplements B.V., gevestigd in Rosmalen (5248 NT) aan de Berlicumseweg 8h, de partij die optreedt als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van deze Privacy Policy en als verwerkersverantwoordelijke van de Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: ieder gegeven dat kan worden herleid tot een persoon.
 • Privacy Policy: het beleid van In Motion Supplements met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.
 • Website: de website van In Motion Supplements: https://motionsupps.nl/.
 • Goederen: de door In Motion Supplements te leveren goederen.

Gegevensverwerking

 1. Door In Motion Supplements worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt (die door u worden aangeleverd):
  1. Contactinformatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
  2. Identificatie: geboortedatum, geboorteplaats;
  3. Betaalgegevens: creditcardnummer, vervaldatum, CVC, wanneer een betaaltransactie aan In Motion Supplements moet worden verricht;
  4. Digitale gegevens: IP-adres, locatie, WIFI-netwerk, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt bij bezoek aan de Website.
 2. U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u gevraagde Goederen te leveren.

Gebruik

 1. De door In Motion Supplements ontvangen Persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt:
  1. om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en In Motion Supplements;
  2. ter uitvoering van een betalingstransactie;
  3. om u op de hoogte te houden van het aanbod van In Motion Supplements door het toezenden van een (nieuws)brief, mits u daar expliciet mee heeft ingestemd;
  4. contact met u op te nemen indien u ons heeft benaderd met een vraag of verzoek;
  5. te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren (facturatie).
 2. De Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan (i) nodig is voor het leveren van de Goederen van In Motion Supplements of (ii) zolang als In Motion Supplements op grond van de wet verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Daarbij heeft In Motion Supplements de volgende termijnen vastgesteld:
  1. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van bestelde Goederen: zes maanden nadat de Dienst is verstrekt, met uitzondering van de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar);
  2. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een vraag of verzoek: veertien dagen nadat uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan;
  3. Persoonsgegevens door u verstrekt middels uw apparaat door bezoek aan de Website: binnen één jaar na ontvangst;
  4. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van de betaaltransactie aan In Motion Supplements: binnen 24 uur nadat de betaling door In Motion Supplements is doorgegeven;
  5. Persoonsgegevens door u verstrekt met de toestemming om deze te gebruiken om u op de hoogte te houden van de Diensten van In Motion Supplements: tot het moment dat u de toestemming intrekt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 1. In Motion Supplements verstrekt uw Persoonsgegevens nooit aan derden, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u ter zake de levering van de Diensten. Denkt u hierbij aan Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om geleverde goederen bij u te laten bezorgen dan wel de betaaltransactie aan In Motion Supplements door U te verzorgen.
 2. In Motion Supplements verstrekt uw Persoonsgegevens, meer specifiek uw naam en adresgegevens aan bezorgdiensten. Deze Persoonsgegevens mogen door deze derde uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met In Motion Supplements. In Motion Supplements legt de afspraken die zij met deze derden maakt ten aanzien van de Persoonsgegevens contractueel vast.
 3. Ten behoeve van het uitvoeren van betaaltransacties, verstrekt In Motion Supplements aan uw betaaldienstverlener uw contactgegevens, betaalgegevens en een beschrijving of kenmerk van de geleverde Goederen. Deze betaaldienstverlener mag deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het uitvoeren en administreren van de betaling.

Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan de Website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.
 2. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop-up venster. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. In ons geval zijn dit uitsluitend analytische cookies (Google). We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, de website te testen en te verbeteren door het monitoren van het gebruik van onze Website. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de bezoekduur en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.

Externe verwijzingen

 1. Op de Website komen mogelijk verwijzingen voor naar andere websites. Indien u op deze links klikt verlaat u onze Website en hebben wij niet langere controle over de Persoonsgegevens die van u worden verzameld. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid van deze organisaties te bekijken.
 2. Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Instagram. Door op deze klop te drukken wordt u doorverwezen naar Instagram, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Instagram te bekijken.

Uw rechten

 1. Ten aanzien van uw Persoonsgegevens heeft u het recht:
  1. om bij In Motion Supplements uw Persoonsgegevens op te vragen;
  2. uw Persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig zijn;
  3. een verzoek te doen uw Persoonsgegevens te verwijderen; en
  4. een verzoek te doen uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde.
 2. Om één of meerdere van uw rechten zoals opgenomen in Artikel 8.1 uit te oefenen, kan u een verzoek sturen naar: info@motionsupps.nl.
 3. In Motion Supplements reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek.
 4. In Motion Supplements kan de gegevens niet verwijderen indien In Motion Supplements op grond van de wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Die geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van In Motion Supplements.

Beveiliging

 1. In Motion Supplements treft zowel technische als organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc.
 2. Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal In Motion Supplements dit direct melden aan de autoriteiten en aan u.

Wijzigen van Privacy Policy

In Motion Supplements behoudt zich alle rechten voor om deze Privacy Policy (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer In Motion Supplements dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de Website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer de Privacy Policy voor het laatst is bijgewerkt.

Versie: november 2023